KOMUNALNA OBAVIJEST

KOMUNALNA OBAVIJEST

Čistoća imotske krajine, poduzeće koje vrši odvoz komunalnog otpada uputilo je obavijest koju prenosimo u cijelosti:

 

Poštovani korisnici usluge,

Uz račun ćemo Vam dostaviti uputu za kompostiranje kojom Vas želimo potaknuti na provođenje aktivnosti kojom će se, na jednostavan način, smanjiti količina komunalnog otpada koji se odvozi i odlaže.

Smanjenje odloženog otpada je nužno ostvariti iz razloga što, ako se propisani postoci smanjenja ne ostvare, bit će nemoguće zadržati ovu visinu naknade za odvoz komunalnog otpada, i doći će do z n a č a j n o g povećanja cijene jer smo, u tom slučaju , dužni platiti naknadu za odlaganje otpada Fondu za zaštitu okoliša, a općina poticajnu naknadu Fondu.

Da do toga ne dođe, nužno je biootpad kompostirati prema uputi koju ćete primiti uz račun.

Općina Lovreć je supotpisnik ove obavijesti, jer želi korisnike educirati i zamoliti za postupanje prema uputi, kako se trošak gospodarenja otpadom ne bi morao , na štetu korisnika povećavati.

S poštovanjem,

Direktor

Ante Jović

 

Iskoristimo ovu priliku i educirajmo se kako bi kvalitetno i ekonomično zbrinjavali otpad te dodatno zaštitili naš okoliš. Ne zaboravimo kako dobro upravljanje otpadom i očuvanje prirode odražavaju naš visok civilizacijski stupanj.